بد نيست كمي هم از سياست بدانيم!

ليبراليسم (liberalism) از واژه لاتين liberty  به معناي آزادي گرفته شده و در لغت به معناي اصالت آزادي يا آزادي مداري است . تعريفهاي متعددي از سوي نظريه پردازان غربي براي اين موضوع ارائه شده است ؛ ( ظهور و سقوط ليبراليسم ، آنتوني آربلستر ، ترجمه عباس مخبر ، نشر مركز ، تهران 1370 صص14-17 ) . اما در يك تعريف جامع مي توان چنين گفت « ليبراليسم ، مجموعه روش ها ، نگرشها ، سياست ها و ايدئولوژيهايي است كه اساسي ترين هدف آن ، فراهم آوردن آزادي هر چه بيشتر براي فرد است و اين مكتب مبتني بر فردگرايي است »( در آمدي بر مكاتب و انديشه هاي معاصر ص 452 ).

ليبراليسم بر شالودۀ فرد گرايي قرار دارد و در واقع زاييدۀ جنبش ها و گرايشهاي انسان محورانۀ رُنسانس به بعد است . اين مكتب ، با هر مانع آزادي فردي ، دشمني مي ورزد .

مباني فلسفي و معرفت شناختي ليبراليسم را مي توان اين گونه بيان كرد :

انسان گرايي ، فرد گرايي ، عقل بسندگي ، تجربه گرايي ، علم گرايي ، سنت ستيزي ، اعتقاد به خود مختاري فرد انسان و عقيده به نيك نهادي انسان ( عبد الرسول بيات ، فرهنگ و اژه ها ، مؤسسه فرهنگ و انديشه ، قم ،1381 ص 458

پس ايدئولوژي ليبراليسم براي دست يابي به اهداف و مطامع اقتصادي خويش ، با كنار زدن روح مذهبي ، احكام ديني ، اخلاق و مفاهيمي چون حق ، ارزش ، اصول و بايد و نبايد ، انسان را يك حيوان اقتصادي تعريف مي كند و فلسفه زندگي را خوش باشي مي داند .

/ 0 نظر / 21 بازدید